Missie: 30 jaar duurzaam vooruit

De omgeving van de dorpen Mildam, Bontebok, De Knipe, Oudeschoot, Katlijk en Oranjewoud is fantastisch mooi. Het ademt een rijke historie. Beeldbepalend zijn oude structuren van houtwallen, lanen en elzensingels. Voor inwoners uit Heerenveen is het gebied een begrip. Inwoners uit stad en regio fietsen en wandelen er graag.

We genieten allemaal. Toch zijn het de grondeigenaren die betalen voor het onderhoud van dit landschap. Houtwallen, hakhoutbosjes, poelen en elzensingels hadden vroeger een functie binnen het agrarisch bedrijf. Tegenwoordig zijn deze functies vaak vervallen en daarmee ook de noodzaak tot beheer en onderhoud. Het gevolg is dat het landschap in schoonheid achteruitgaat.

De stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik wil dit ombuigen.

Wij vinden dat we gezamenlijk moeten investeren in het actief onderhouden van dit unieke agrarische cultuurlandschap. Wij bieden daarom aan particuliere grondeigenaren de mogelijkheid om een zogenaamd contract groene diensten af te sluiten om daarmee een langjarige vergoeding veilig te stellen voor het beheer en onderhoud van hun landschapselementen. Voor een geleverde groene dienst ontvangt de grondeigenaar een vergoeding uit het landschapsfonds. Het fonds sluit contracten voor 7 jaar met de intentie om de contracten driemaal te verlengen tot een periode van 30 jaar. Zo ontstaat een duurzame formule met winst voor landschap en zekerheid voor grondeigenaren, nu en in de toekomst. 30 jaar duurzaam vooruit. Uiteindelijk is het onze ambitie om 70% van het landschap van Katlijk en Oranjewoud onder beheer te brengen.

Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik