Verantwoording

Statutaire naam
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik

RSIN, KvK en bankrekeningnummer
RSIN: 850043086
KvK: 514891901
Rabobank:1593.48.013

Contactgegevens
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
www.lanskipsfuns.nl

Bestuur en beloning
De bestuursleden voeren hun taken - conform de statuten - onbezoldigd uit. Het voltallige bestuur van de stichting bestaat uit:

Greet Ruitenberg, voorzitter - Oldeberkoop
Hans Tiessen, penningmeester - De Knipe
Jacob Drost, secretaris - Oranjewoud
Gerard Tamminga, lid - Heerenveen
vacant, lid - Woonplaats

Beleidsplan
Het beleid en de meerjarendoelstelligen van de stichting zijn vastgelegd in het businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk juli 2010.

Doelstelling
De stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is op 17 december 2010 opgericht met als statutaire doelen: het duurzaam beheren en onderhouden van het agrarische cultuurlandschap rondom Oranjewoud-Katlijk en het werven van publieke en private middelen om dit doel te realiseren.

Financiële verantwoording
Het bestuur rapporteert jaarlijks middels haar jaarverslagen over de voortgang in het halen van haar doelstellingen. Onderdeel van elk jaarverslag is een goedgekeurde accountantsverklaring.

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik