Verantwoording

Statutaire naam
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik

RSIN, KvK en bankrekeningnummer
RSIN: 850043086
KvK: 514891901
Rabobank:1593.48.013

Contactgegevens
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
www.lanskipsfuns.nl

Bestuur en beloning
De bestuursleden voeren hun taken - conform de statuten - onbezoldigd uit. Het voltallige bestuur van de stichting bestaat uit:

Greet Ruitenberg, voorzitter - Oldeberkoop
Hans Tiessen, penningmeester - De Knipe
Henk Hidding, secretaris - Mildam
Gerard Tamminga, lid - Heerenveen
Evert Koelma, lid - Nieuweschoot

Beleidsplan
Het beleid en de meerjarendoelstelligen van de stichting zijn vastgelegd in het businessplan Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk juli 2010.

Doelstelling
De stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is op 17 december 2010 opgericht met als statutaire doelen: het duurzaam beheren en onderhouden van het agrarische cultuurlandschap rondom Oranjewoud-Katlijk en het werven van publieke en private middelen om dit doel te realiseren.

Financiële verantwoording
Het bestuur rapporteert jaarlijks middels haar jaarverslagen over de voortgang in het halen van haar doelstellingen. Onderdeel van elk jaarverslag is een goedgekeurde accountantsverklaring.

Meest recente jaarverslag: Jaarverslag 2020

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik